Kliknij i zobacz, co robią teraz nasze dzieci 🙂

Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 „Iskierka” w stanie zagrożenia epidemicznego, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 V aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja opieki w podmiocie:

– Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie “Przedszkola dla wszystkich przyjazne”

Więcej informacji:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/przedszkola-dla-wszystkich-przyjazne-2

Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 53 „Iskierka” w stanie zagrożenia epidemicznego, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja opieki w podmiocie:

– Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali 

– Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

– Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

– W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

– Dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki lub przedmioty mu niezbędne. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

– Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

– W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup. Dzieci odbierane są od rodzica/ opiekuna przez pomoc nauczyciela, obsługującego daną grupę, z przedsionka po zmierzeniu i odnotowaniu temperatury.

– Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

– Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

– Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych rodziców wynoszący min. 1,5 m.

– Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedsionka podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

– W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

– Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

– Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

– Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

– Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

– Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

– Przedszkole korzysta z termometru bezdotykowego. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.

– Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

– Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

– Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

– W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

– Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

– Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjna dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

– Pracownicy przedszkola dopilnowują, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 – Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 – W placówce prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

– Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

– Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

– W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

– Placówka zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

– Przy organizacji żywienia w placówce( kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy oraz środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwracamy  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

– Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte w temperaturze minimum 60° z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

– Dzieci samodzielnie spożywają posiłki. Te dzieci, które nie potrafią jeść samodzielnie z uwagi na swoją niepełnosprawność, są karmione przez stały, wyznaczony do tego personel. Karmienie dziecka odbywa się w zaopatrzeniu personelu w osłonę na nos i usta oraz w rękawiczkach jednorazowych

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

– Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

– Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

– Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

– Opracowano procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:

1. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.

2. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacjo Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.

5. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.

7. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie, z którą zapoznani są pracownicy przedszkola.

– Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Rodzice, opiekunowie prawni

– Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

– Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez przedszkole (7.00-16.00). Nie prowadzą bezpośrednich rozmów z pracownikami. Przekazują tylko niezbędne informacje o dziecku i jego potrzebach w danym dniu. Dłuższe konsultacje są możliwe za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

– W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni.

– Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników Przedszkola.

– Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego nieprzyprowadzania do przedszkola.

– Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.

– Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 w przypadku zajęć indywidualnych do niniejszej procedury.

Postanowienia końcowe

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.


 

 

    Decyzja 2/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53 „ISKIERKA” w Opolu

wydana na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm. )

 

W porozumieniu z organem prowadzącym i za zgodą Prezydenta Miasta Opola zawieszam zajęcia opiekuńcze i dydaktyczno-wychowawcze na okres od 06.05.2020 r. do 15.05.2020 r. z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Informuję, że nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo,

w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca – 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.
Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Agnieszka Kwitowska
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Specjalnego nr 53
“ISKIERKA”

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach.

Z poważaniem

Dyrektor Agnieszka Kwitowska

Rekrutacja Do Przedszkoli Publicznych W Opolu Na Rok Szkolny 2020/2021

Informacje o naborze na rok szkolny 2020/2021 znajdziemy na stronie PCSS

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status